O projekcie

Przedmiotem opracowania jest projekt 452 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,8 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynku mieszkalnym. Opracowanie realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie instalacji oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 4 314 369,71 zł, zaś wartość dofinansowania 3 667 214,25 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy Kąkolewnica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny to poprawa jakości (czystości) powietrza poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem sektora budynków mieszkalnych oraz sektora budynków użyteczności publicznej;
 • Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 • Budowanie świadomości ekologicznej i energetycznej mieszkańców gminy na temat ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza;
 • Przygotowanie samorządu lokalnego w zakresie efektywności energetycznej;
 • Rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • Efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany;
 • Mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekt:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wzrost jakości życia mieszkańców.

Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie;
 • Powiat: radzyński;
 • Gmina: Kąkolewnica;
 • Miejscowości: Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica (z podziałem na 23 ulice), Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo , Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska i Żakowola.